Vyhledat

 

Aktuality

Užitečný manuál k GDPR 


28.6.2018

Jednoduchý, stručný a užitečný pro ty, kteří zachovali chladnou hlavu.

Tento manuál byl vyhotoven v rámci iniciativy poslance Bláhy, z PS ČR ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a Úřadem pro ochranu osobních údajů. Datum vydání 4. června 2018

Manuál si můžete otevřít po přihlášení v odkazu "Články" - "EU legislativa" - "GDPR jednoduše"Návrh směrnice o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí 


28.6.2018

Rámcová pozice (Stanovisko pro Parlament ČR)

Evropská komise zveřejnila návrh směrnice 28. 5. 2018. Jedná se o zcela novou
evropskou směrnici.

Na různé výrobky se budou uplatňovat rozdílná opatření.

Stručně z Pozice ČR:

ČR podporuje dlouhodobě udržitelné nakládání s plasty v kontextu oběhového
hospodářství.

ČR vyjadřuje nicméně obavy ohledně možnosti efektivní transpozice a implementace
velkého množství regulace, která se právě k plastům vztahuje a která byla nyní přijata na úrovni EU nebo bude přijímána v dohledné době.

ČR má pochybnosti, zda budou přínosy vyčíslené ze strany Evropské komise tak signifikantní (včetně přínosu pracovních míst), jak je uvedeno v hodnocení dopadů návrhu nové směrnice. 

        
Směrnice bude mít přímý dopad na legislativu ČR:
Např.:
• Návrh nového zákona o odpadech,
• Návrh nového zákona o výrobcích s ukončenou životností,
Může mít dopad na státní rozpočet, který prozatím nelze přesně kvantifikovat.      

SVDS plně pozici ČR podporuje.

Rámcovou pozici ČR ve znění návrhu pro Parlament si můžete přečíst zde

Nicméně, nedá mi to, abych nepřipojil několik poznámek.

Zdá se, že EU, po probuzení do "světa", který nebyl v jejím plánu, bude hrnout, v důsledku  opravdu, ale opravdu „neočekávaných“ nových situací, které navodila svým "odsouzení hodným  postojem k odpadům" Čína a stejně tak i na jiném poli, exekutiva Trumpa, směrnice či nařízení jak na běžícím pásu. Rozumím obavám MŽP, jak to vše zvládnout a to máme nové projednání obou odpadových zákonů ve vládě před sebou a jejich předání k projednání ve Sněmovně a Senátu ČR a stále není jasné, jestli vláda vznikne či nikoliv a to vše s vědomím několika možných řešení, včetně vypsání nových voleb.

Je také už folklorem, že každé takové nařízení či směrnice z EU jsou doprovázeny „toužebným očekáváním vzniku nových pracovních míst“, ale kromě stále stejných výkřiků nic nenasvědčuje tomu, že EU ví, jak a kde by měla vzniknout. Ovšem pokud se má za to, že opravdu vzniknou, pak se musí mluvit o tom, kdo ponese náklady, protože každé pracovní místo něco stojí a pokud to někdo neví, pak existují jiné a nenáročné činnosti, kde se bez těchto elementárních znalosti lze s úspěchem obejít. A není nic jednoduššího, než něco plácnout a řešení, které dopadne na všechny promítnutím do spotřebitelských cen, ponechat jiným, třeba výrobcům nebo recyklátorům.  Takže stále stejný kolotoč.

Petr Miller

předseda SVDS

 

 

 Kobalt a olovo 


24.6.2018

SVDS informuje o nejnovějším vývoji v oblasti regulace v oblasti kobaltu a olova

Kobalt

Diskuse o navrhované reklasifikaci, které se uskutečnily v červnu:

• CARACAL - 12. června

• Výbor REACH - 13. června (na schůzi není přítomen žádný obor, takže zpětná vazba je omezená).

Diskuse se zaměřily na metodiku, která byla použita k závěru, že pro kobalt je potřeba stanovit specifický koncentrační limit (SCL) 0,01% namísto obecného koncentračního limitu (GCL) 0,1% (je nejproblematičtější prvek reklasifikace).

V důsledku toho se zdá, že prozatím (jako prozatímní opatření) bude klasifikace pokračovat s GCL ve výši 0,1% a mezitím bude provedena širší reflexe metodologie (metodika, která se v současnosti používá, byla vytvořena pro organické látky, například pesticidy, a není jednoznačně hodnocena pro toxicitu kovů (anorganických látek).

Vědecký argument - zpochybňující metodiku - byl rozhodující, ačkoli několik členských států uplatnilo také socioekonomické argumenty.

Stav zápasu o stanovení optimální hranice obsahu kobaltu:

Některé členské státy souhlasí s tím, aby GCL o 0,1% zůstal jako prozatímní opatření a někteří jsou proti.

Po přihlášení naleznete v odkazu "Články" - "EuRIC" -  "Kobalt  - hlasování - tabulka - olovo - a co dál", tabulku, shrnující pozice jednotlivých členských států, seřazených podle pořadí hlasovací váhy a stručný úvod do problematiky "OLOVO" s navrženým postupem v této cause.

Aby bylo zajištěno, že hlasování v září bude mít očekávaný výsledek, budeme potřebovat:

 • kvalifikovaná většina = 55% členských států (např. 16 členských států) nebo min. 65% populace.
 • žádná blokující menšina =  > 4 členské státy, které se postavily proti a které představují > 35,25% populace.

Olovo

Sekretariát EuRIC průběžně informoval o připravované identifikaci olovnatého kovu (Pb) jako SVHC (látka vzbuzující velmi velké obavy).

Stalo se tak po reklasifikaci olova jako látky, která byla toxická, která vstoupila v platnost v březnu roku 2018.

Jakmile je látka identifikována jako SVHC, vzniká řada nových povinností, ale většinou je látka zařazena do seznamu kandidátů na povolení podle nařízení REACH (= všechna použití látky jsou zakázána, pokud neexistuje zvláštní povolení).Pozice EuRIC 


24.6.2018

K navrženému koncentračnímu limitu pro dekaBDE (zpomalovač hoření používaný ve výrobcích, zejm. automobilový průmysl, elektronika, elektrické přístroje).

SVDS plně s argumenty EuRIC souhlasí a proto pozici EuRIC vřele poskytuje MŽP a MPO.

MPO proto, že se jedná o výrobky, které byly s obsahem dekaBDE uváděny v minulosti na trh a také, že nařízení vlády, "Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních",  které má v kompetenci MPO, obsahuje vyšší limit. 

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 481/2012 Sb.

Omezené látky a maximální hodnoty hmotnostní koncentrace, tolerované v homogenních materiálech

Olovo (0,1%)

Rtuť (0,1%)

Kadmium (0,01%)

Šestimocný chrom (0,1 %)

Polybromované bifenyly (PBB) (0,1 %)

Polybromované difenylethery (PBDE) (0,1 %)

MŽP to přece nemůže vyhovovat kvůli recyklačním limitům, které jsou pro využití autovraků 95% a pro využití OEEZ se pohybují v rozmezí 65 - 85%, podle skupiny EEZ. Mělo by se tedy silně ozvat.

A zdá se, že má jen dvě možnosti:                                                                                                           a)  snížit povinné limity                                                                                                                         b)  povolit recyklaci plastů s vyšším obsahem dekaBDE. 

A teď: "Babo raď "

Možná, raději takový "materiál" neuvádět dál do oběhu a spíše tlačit na snížení recyklačních cílů.

Pozice Euric k dekaBDE je zdeVyhodnocení nařízení o přepravě odpadu 


18.6.2018

Dne 15.6.2018 proběhl konferenční hovor mezi členy EuRIC

Závěry budou podkladem pro vypracování pozice EuRIC.

Průzkum zainteresovaných stran se řídí veřejnými konzultacemi, na které EuRIC reagovala před 2 měsíci. Odpověď EuRIC byla založena na řadě připomínek, které obdržela od  národních organizací a  odborných pracovníků. Konzultace se zúčastněnými stranami jsou velmi podobné veřejné konzultaci a mnoho otázek je stejných. Proto EuRIC poskytne zpětnou vazbu v souladu s tou, která již byla předložena k veřejné konzultaci. 

Nicméně za zaznamenání stojí některé závěry konferenčního rozhovoru.

Např. přípomínky ke kontrolám, které zazněly a které budou zapracovány do pozice EuRIC, cituji:

 • Kontroly přepravovaného materiálu nákladními automobily probíhají náhodně, ale častěji. Často se vyskytují problémy, a to i v případě, že zásilka byla provedena v souladu s nařízením o přepravě odpadů. Inspektoři, kteří kontrolují přepravu, často nemají potřebné zkušenosti a znalosti, a proto raději zásilku kvalifikují jako problematickou, takže i takovýmto přístupem inspektoři zajišťují dodržování zákonů. Společnost, zabývající se recyklací, pak musí před vnitrostátními orgány prokázat, že přeprava odpadu odpovídá požadavkům WSR. V ideálním případě se to děje poměrně rychle, ale může to trvat i dlouho a společnost, zabývající se recyklací, musí hledat právní poradenství, případně najmout právníka = další nesmyslné náklady na účet firmy.
 • Kontroly jsou zaměřeny především na společnosti zabývající se recyklací, které se snaží dodržovat příliš složité správní postupy, zatímco činnosti nezákonných provozovatelů nejsou řešeny. EuRIC poskytne velmi podrobnou odpověď na otázku předloženou při veřejné konzultaci.
 • Vnitrostátní orgány penalizují společnosti za každou administrativní chybu. V současné době neexistuje žádný rozdíl mezi administrativními chybami a nelegálními zásilkami.

Nemohu si odpustit poznámku.

Problematika nekompetentních kontrolních orgánů. Nejjednodušší, když nevím, a jsem „pánko velkomožný“, protože mám razítko, tedy i samozřejmě rozum, prohlásit, že něco není v souladu se zákonem či nějakým právním předpisem a úředník je z „obliga“. Tragédií je, že je nepostižitelný a nenese důsledky svého rozhodnutí. Podnikatel musí prokazovat, najímat právníky, či koupit si právní posudek a to jsou další a další náklady, které ten pitomec, který chybně rozhodl, nenese. Tady je prostor pro smysluplnou činnost EU a pro jednotnou právní úpravu s tím, že by měla samozřejmě obsahovat, kdo ponese náklady, pokud se prokáže, že kontrolní orgán pochybil. Navíc si myslím, že pokud se stále omílá kvalifikace zaměstnanců ve výkupu a zpracování druhotných surovin, dokonce se na to váže, jestli z odpadu se zázrakem vytvoří neodpad a podobné nesmysly, pak by mělo být jasně deklarováno, jakou prokazatelnou kvalifikaci musí úředník kontrolního orgánu splňovat. Pak by nemohlo docházet k tomu, že nějaký trouba si to vyloží podle toho, jak se vyspal.

Petr Miller

předseda SVDS12. mezinárodní demonstrační veletrh 


16.6.2018

Pozvánka firmy TRELLEBORG

Ve dnech 19.-21. června 2018 se koná v kamenolomu Lesní lom, Brno Líšeň, 12. mezinárodní demonstrační veletrh strojů a zařízení pro těžební průmysl, úpravnický průmysl a stavebnictví.

Firma Trelleborg zve k návštěvě stánku, kde bude prezentovat plnopryžové pneumatiky BRAWLER pro stavební a těžební průmysl.

Pozvánku naleznete po přihlášení v odkazu "Články" - "Technické" - "Trelleborg presentace".

V případě zájmu účastnit se veletrhu, vytiskněte si pozvánku, kterou předložíte u vchodu na výstaviště kde Vám bude zdarma vyměněna za řádnou vstupenku.

Ve výše uvedeném odkazu také naleznete odkaz na video - NOVINKU Brawler Soft-Ride – ukazující vysoký komfort a nízké vibrace u velkých plnopryžových pneumatik

 Balíček k "CE" 


14.6.2018

Změny směrnic a opět vlna novelizace našich národních předpisů.

O pouhých 6 minut byl SVDS informován, že změny směrnic, které byly součástí balíčku k oběhovému hospodářství, byly dnes publikovány v Oficiálním věstníku EU, a to sdělením kolegy Maršáka - MŽP.

Sekretariát EuRIC se zpozdil, ale to může být tím, že info posílal z Bruselu. 

Kdo sledujete dění okolo "Balíčku", jistě si se zájmem přečtete tento odkaz.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:150:FULL&from=EN

Mnohé jistě napadne, že nové směrnice vyvolají další vlnu novelizace našich národních předpisů. Transpozice směrnice má být provedena do 5.7.2020. Takže s jistotu můžeme očekávat, že do půl roku se opět začne přetřásat téměř archivní nový zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností......., tedy pokud budeme mít nějakou vládu........

 

PM

 

 SVDS stál u zrodu Karetní peněženky 


7.6.2018

Po více než dvou letech požívání MŽP potvrdilo společnosti P and S ..........

Po více než dvou letech používání "Karetní peněženky", která zavedla prakticky okamžitou novou formu úhrady, za některé vykoupené druhy odpadů, za které nebylo možno výplácet peněžní hotovost, MŽP potvrdilo, na základě stanoviska "oddělení platební služby a tržní infrastruktury Ministerstva financí a sekce peněžního a platebního styku České národní banky", že  systém úhrady finančních prostředků Karetní peněženkou je v souladu s ustanovením par. 18 odst. 5 zákona o odpadech.

Doufám, že tímto sdělením, už se nebudou vyskytovat pochybnosti, často vznášené bez jakékoli opory o relevantní stanovisko kompetentního orgánu, i v našich řadách.

V této souvislosti připomínám, že v EuRIC se znovu otázka "bezhotovosti" otevřela a jednoznačně převažuje názor, který bude dále presentován jako podnět pro orgány EU, aby se nejednotnou úpravou v rámci EU, vytvářející nerovné podmínky na trhu, intenzivně zabývaly. SVDS jednoznačně presentoval požadavek, aby "bezhotovost" byla nikoliv absolutní, a pokud vůbec má být zavedena, pak až od určité výše a v EU jednotně.

Sdělení MŽP si můžete přečíst zde

 World Steel v číslech 2018 


31.5.2018

29.května 2018 Brusel, Belgie World Steel Association (worldsteel) vydala statistiku výroby Světové oceli v číslech z roku 2018..

Publikace poskytuje komplexní přehled o činnosti ocelářského průmyslu, od těžby surové oceli až po zřejmé použití oceli, od indikací globálních toků obchodu s ocelí k výrobě a obchodu s železnou rudou.

Edwin Basson, generální ředitel společnosti worldsteel, řekl: "Doufám, že náš pozitivní výhled na poptávku po oceli zůstane. Výhled krátkého vývoje na příštích 18 měsíců naznačuje růst o 1,8% v roce 2018 a následně o 0,7% v roce 2019. Ocelová poptávka má prospěch ze širokého a příznivého globálního ekonomického impulsu, který současně ovlivňuje jak rozvinutý, tak rozvojový svět. Světové programy v odvětví automobilového průmyslu, stavebnictví, obalových materiálů a železnic mají za cíl udržet úlohu oceli jako univerzálního produktu, bez kterého by moderní společnost nemohla zůstat udržitelná. "

  

V zřejmém využití oceli (spotřeba) na jednoho obyvatele v kg, zaujímá Česká republika 663,3 kg neuvěřitelné 3. místo na světě.

Zdroj: Metalface 30.5.2018Hrozba trvá 


24.5.2018

Evropská unie neúspěšně vzdoruje opatřením Donalda Trumpa.

23.5.2018 - Brusel neuspokojil svými návrhy na zajištění celních výjimek Bílý dům. Americký prezident Donald Trump nadále uvažuje o obchodních opatřeních na snížení vývozu oceli a hliníku do Spojených států o zhruba 10 procent.

Washington navrhl dvě možnosti pro Evropskou unii, kvótu stanovenou na 90 procent amerického dovozu z objemu v roce 2017 a kvótu pro celní sazbu, která by se zaměřila na stejné snížení o 10 procent prostřednictvím odvodů, Vláda Donalda Trumpa stanovila tarify ve výši 25 procent na příchozí oceli a 10 procent na hliník z důvodů národní bezpečnosti, ale udělila výrobcům EU výjimku do 1. června, až do výsledku jednání.

Návrhy EU na širší otevření svých trhů americkým výrobkům, včetně automobilů, nepřesvědčily Bílý dům, a proto opět nastolil hrozbu dovozních sazeb na ocel a hliník v EU, uvedla včera komisařka EU pro obchod Cecilia Malmstromová.

Zdrj: MetalfaceGDPR klepe na dveře i v SVDS. 


22.5.2018

Čas se nachýlil. Přijměte to s porozuměním. Možná, že to dlouhé trvání mít nebude.

Vážení kolegové,

ač nerad, jsem donucen se přidat k mnohým, kteří v těchto dnech rozesílají omluvný dopis, že tak činí s nechutí, ale nesmyslný zájem, pramenící z neutuchající invence bruselských úředníků, napravovat celou Evropu k obrazu vysněnému zřejmě nějakým magorem, mne nutí Vám sdělit, že v souvislosti s vašim členstvím ve Svazu výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, z.s., spravuji tyto vaše osobní údaje (netýká s to všech členů, ale já nemám čas se zabývat nesmysly).

 • Jméno a příjmení
 • adresu bydliště,
 • mailovou adresu
 • telefonní čísla (nehodlám se zabývat tím, jestli jde o číslo osobní nebo firemní stejně tak u státní linky nebo faxu)

Údaje, vztahující se k předmětu vašeho podnikání a vaší firmy se, bohudíky, GDPR netýkají (ovšem to neznamená, že pečlivý úředník si tohoto drobného nedostatku nevšimne).  A proto je budu spravovat tak, jak jsem dosud činil.

Předpokládám, že níže uvedeným souhlasem sdělujete, že i nadále mohu na vaše e-mailové adresy zasílat informace, týkající se Vašeho členství v SVDS a informace, související s předmětem Vašeho podnikání.

Informace, poskytované našimi www stránkami, jsou GDPR nedotčené, a tak jen doufám, že cítíte absurditu toho nařízení.

Pokud souhlasíte s tím, že i nadále mohu být správcem výše uvedených údajů, abyste na tento mail odpověděli pouze jedním slovem, SOUHLASÍM.

Pokud byste plánovali odchod z tohoto světa před nabytím účinnosti nařízení GDPR, abyste na to pamatovali ve své poslední závěti.

Pokud byste nesouhlasili, pak zřejmě by nastoupila pověstná lebka a Hamletovské „být či nebýt, toť otázka.“

S přáním zachování zdravého rozumu

Petr Miller

Předseda SVDS

 Kdo má napravovat chyby v Registru? 


21.5.2018

Nedostatky zkomplikovaly ohlašovatelům proces podání hlášení

Dnes obdrželi všichni, kdo jsou registrování v ISPOP, níže vloženou výzvu.

Zřejmě se někde stala chyba, ale co my s tím?

Údaje do ISOH zadávají krajské úřady (povinnost stanovená v § 39), a proto ve výzvě chybí důvod, proč mají ohlašovatelé dělat práci za ně? To přece není naše povinnost! Pokud problém nastal, MŽP by mělo předevší kontaktovat kraje a dát jim lhůtu, do které provedou revizi  všech dat  a uvedou je do souladu s provozními řády zařízení, když, jak z výzvy vyplývá, zřejmě nejsou v pořádku.

V čem je problém podle CENIA?
Ve formulářích pro ohlášení produkce a nakládání s odpady a údajů o zpětném odběru výrobků byla v roce 2018 poprvé implementovaná kontrola na správnost uváděných údajů o oprávněných osobách (odpadových zařízeních), které mohou s odpady nakládat. 
Automatická kontrola probíhala vůči seznamu všech zařízení oprávněných osob (zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů, zařízení § 14 odst. 2, malá zařízení podle § 33b odst. 1, kterým bylo přiděleno krajským úřadem Identifikační číslo zařízení - IČZ), uvedených v Registru zařízení ke dni 2. 1. 2018. V případě, kdy údaje v hlášení neodpovídaly informacím uvedeným v Registru zařízení, měl ohlašovatel s odesláním hlášení do systému ISPOP potíže. V mnoha případech byl problém na straně Registru zařízení, kdy nejčastějšími chybami byly:
 
v seznamu zařízení zcela chybělo
u zařízení chyběl záznam o novém provozovateli zařízení
u zařízení byla uvedena nesprávná adresa nebo neaktuální rozsah zařízení apod. 
 
Potud definice problému.
 
A teď prosba.

Dovolujeme si Vás touto cestou požádat o spolupráci a pomoc při opravě chybějících nebo nesprávných informací, uvedených v Registru zařízení pro ohlašovací rok 2018, abychom předešli výše popsaným problémům.

Pokud jste původce odpadů, prosíme, zkontrolujte v Registru zařízení (https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa), zda Váš partner, kterému předáváte odpady, je v tomto Registru evidovaný a zda údaje o něm uvedené odpovídají skutečnosti. Pokud zařízení oprávněné osoby v seznamu chybí, kontaktujte Vašeho partnera (provozovatele zařízení) a dotažte se, proč se jeho zařízení v Registru zařízení nenalézá. Pokud je zařízení oprávněné osoby v Registru evidováno, ale jsou u něj zapsány nesprávné údaje (jiná adresa, nesprávný rozsah zařízení apod.), kontaktujte rovněž Vašeho partnera a na chybu ho upozorněte. Pouze provozovatel zařízení je oprávněný kontaktovat krajský úřad a požadovat změnu údajů.

Pokud jste oprávněná osoba (provozovatel odpadového zařízení), prosíme, zkontrolujte v Registru zařízení všechna svá zařízení (https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa). V případě, že zařízení v seznamu nenaleznete, ihned kontaktujete příslušný krajský úřad a požádejte o jeho doplnění do Registru. U zařízení, která jsou v seznamu evidována, zkontrolujte především informace o provozovateli, adrese zařízení, rozsahu zařízení, platnosti souhlasu, zda je zařízení v provozu nebo mimo provoz a rovněž prověřte seznam povolených odpadů. V případě nalezení chyby bezodkladně kontaktujte krajský úřad, pod který zařízení spadá, a požádejte o opravu nesprávných údajů.

Včasnou kontrolou a úpravou údajů v Registru zařízení předejdete možným komplikacím v ohlašovacím období 2019.

pracovníci odpadového hospodářství a oddělení ISPOP a IRZ

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Vážená informační agenturo, dík za vaše milá, podrobná doporučení, co všechno je třeba udělat, ale nepochybně jste špatně zvolili toho, kdo by měl chyby v registru napravit.  Nicméně vaší iniciativu vítáme a očekáváme, že až bude registr bezchybně fungovat, a opraven tím, kdo za jeho bezvadný stav odpvídá, že budete stejnou cestou jeho uživatele informovat.    

 Petr Miller                                                                                                                               předseda SVDS

 

 Vyšlo 26. vydání měsíčního bulletinu EuRIC 


2.5.2018

Měsíčník obsahuje nejnovější klíčové informace o vývoji v oblasti regulace, institucí a politik EU, které jsou pro segment recyklace důležité

Mezi hlavní články patří:

1. Evropská recyklační konference 2018 - Berlín, 10. září 2018

 • EuRIC - Konfederace evropského recyklačního průmyslu - ve spolupráci s BDSV, VDM a BVSE - organizuje druhý ročník Evropské recyklační konference dne 10. září 2018 v Berlíně  Setkání obchodníků, recyklátorů, spotřebitelů a dodavatelů strojů z celé Evropy nabízí tato konference jedinečné příležitosti pro vytváření kontaktních sítí.
 • Společnosti a organizace, které se chtějí stát klíčovými zainteresovanými subjekty v Evropě, nabídne ERC řadu různých možností sponzoringu.
 • Více informací o programu, online registraci, příležitostech k ubytování a sponzorování bude brzy k dispozici na internetových stránkách EuRIC.

2. Zákaz dovozu odpadů v Číně

 • Čína oznámila nové plánované zákazy dovozu 32 druhů pevného odpadu.

3. Příležitosti financování

 • Komise zahájila výzvu k předkládání návrhů v rámci programu LIFE v roce 2018.

4. Aktualizace nejnovějších aktivit EU např.:

 • zveřejnění technických pokynů pro klasifikaci odpadů;
 • závěrečné kroky v revizi balíčku týkajícího se odpadů v návaznosti na dohodu dosaženou Evropským parlamentem a Radou;
 • zveřejnění studie "Posouzení EU o provádění směrnice o emisních zkouškách s důrazem na nezjištěné ELV".

26. vydání měsíčníku EuRIC si můžete přečíst v angličtině (postupně budeme zveřejňovat překlady některých článků) po přihlášení v odkazu "Články" - "EuRIC" - "26. vydání měsíčníku"GDPR "za rohem" 


2.5.2018

MPO vydalo příručku pro přípravu malých a středních firem na GDPR

Příručka ministerstva průmyslu a obchodu určená nejen malým a středním firmám obsahuje řadu praktických návodů a řeší modelové případy, jak GDPR aplikovat do praxe.

Příručku ke stažení naleznete pro přihlášení v odkazu "Články" - "EU legislativa" - "GDPR - info MPO"

 

30. 4. 2018|Zdroj: BusinessInfo.czNominace na absurditu roku 2018 


24.4.2018

Nominujte Absurditu roku 2018 Malé a střední podnikání je páteří české ekonomiky.

Někdy se ale zdá, že se stát k podnikatelům chová tak, jako by vyvíjeli nějakou trestnou činnost. Formuláře, kontroly, směrnice, les byrokratických nařízení,ve kterých se nemohou vyznat už ani jejich autoři.

V segmentu výkupu a zpracování s tím máme bohaté zkušenosti. To nám dává šanci na úspěšné umístění v této potřebné soutěži.

Převzato z 

BusinessInfo.cz - oficiální portál pro podnikání a export

 

 

viz tento odkaz zde:

 

 

 

 Opět Čína 


23.4.2018

SVDS obdržel informace o dalších zákazech dovozu 32 typů pevného odpadu plánovaných Čínou.

Čína, od 31. prosince 2018, zakáže dovoz 16 druhů tuhého odpadu.

Mimo jiné:

 • Odpadní plasty z průmyslových zdrojů
 • Automobilové balíky šrotu
 • Odpadní elektromotory ...

Dalších 16 typů pevného odpadu bude zakázáno dovážet od 31. prosince 2019.

Takové materiály zahrnují mimo jiné:

 • Dřevěné pelety
 • Odpad a šrot z nerezavějící oceli
 • Odpad a šrot z titanu ...

Všech 32 typů pevného odpadu lze najít po přihlášení v odkazu "Články" - "EuRIC" - "Čína rozšiřuje zákaz dovozu". 

Tyto zákazy byly zveřejněny v oznámení čínského ministerstva pro ekologii a životní prostředí, které bylo vydáno 13. dubna 2018. Jedná se o dodatky k zákazům, které byly zveřejněny v roce 2017.

 Nové sdělení z EU 


17.4.2018

Návrh prováděcího rozhodnutí včetně přílohy (text závěrů o BAT) byl vložen 16.4.2018 do BATIS. Závěry o BAT budou zveřejněny v OJEU ve všech jazycích EU za čtyři až pět měsíců.

Tyto závěry se týkají následujících činností:

5. Nakládání s odpady

5.1. Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t za den a zahrnující nejméně jednu z těchto činností

a) biologická úprava,

b) fyzikálně-chemická úprava,

c) míšení nebo směšování před zahájením některé z dalších činností uvedených v bodech 5.1 a 5.2,

d) opětovné balení před zahájením některé z dalších činností uvedených v bodech 5.1 a 5.2,

e) zpětné získávání či regenerace rozpouštědel,

f) recyklace či zpětné získávání anorganických látek jiných než kovy nebo sloučeniny kovů;

g) regenerace kyselin nebo zásad,

h) zpětné získávání složek používaných ke snižování znečištění,

i) zpětné získávání složek katalyzátorů,

j) rafinace olejů nebo jiné opětovné použití olejů,

k) ukládání do povrchových nádrží.

5.3.

a) Odstraňování ostatních odpadů o kapacitě nad 50 t za den a zahrnující nejméně jednu z následujících činností, s výjimkou čištění městských odpadních vod

1. biologická úprava,

2. fyzikálně-chemická úprava,

3. předúprava odpadu pro tepelné zpracování,

4. úprava strusky a popela,

5. úprava kovových odpadů v drtičkách, včetně odpadních elektrických a elektronických zařízení, vozidel s ukončenou životností a jejich součástí,

b) Využití nebo využití kombinované s odstraněním jiných než nebezpečných odpadů, při kapacitě větší než 75 t za den a zahrnující nejméně jednu z následujících činností, s výjimkou čištění městských odpadních vod

1. biologická úprava,

2. předúprava odpadu pro tepelné zpracování,

3. úprava strusky a popela,

4. úprava kovových odpadů v drtičkách, včetně odpadních elektrických a elektronických zařízení, vozidel s ukončenou životností a jejich součástí.

Je-li jedinou z použitých činností úpravy odpadu anaerobní digesce, činí prahová hodnota pro kapacitu u této činnosti 100 t za den.

5.5. Skladování nebezpečného odpadu, na něž se nevztahuje bod 5.4, před provedením činností uvedených v bodech 5.1 a 5.2 o celkovém objemu větším než 50 t, s výjimkou shromažďování před sběrem na místě, kde odpad vzniká.

6.11. Samostatně prováděné čištění odpadních vod, které nejsou městskými odpadními vodami a které jsou vypouštěny zařízením, na které se vztahuje tento zákon.

Přílohy k této informaci jsou pro členy SVDS na požádání k dispozici.Důležitá agenda 


17.4.2018

bude projednána ve čtvrtek 19. dubna od 13:30 do 17 hodin v Bruselu

SVDS budou zastupovat Dan Houska a Tomáš Dufek, oba Kovošrot Group CZ, a.s.

Jednání bude řídit prezident ESG, Thomas PAPAGEORGIOU.

Mezi důležité body bude patřit  revize nařízení ELV a studie Öko-Institutu.

Následovat budou témata:

Klasifikace zbytků po drcení

Aktuální stav regulačního rámce pro klasifikaci odpadů.

Předložení "Oznámení Komise o technických pokynech pro klasifikaci odpadů".

Informace o stávajících postupech v členských státech.

Prezentace hlavních výsledků z chemické analýzy SLF v Itálii od AIRA

Biotesty - návrh Henneberta (FR) a odpověď AT.

EuRIC - Definice strategie / postupu vpřed.

 

Podklady pro jednání naleznou členové SVDS po přihlášení v odkazu "Články" - "EFR/ESG" - "Jednání ESG 19.4.2018"Pozor, pozor, zveřejněn dlouho očekávaný dokument 


11.4.2018

Oznámení Komise o technických pokynech pro klasifikaci odpadů (2018 / C 124/01).

Pozor, nepřehlédněte!

Tento dlouho očekávaný dokument poskytuje technické pokyny a objasnění orgánům a podnikům při uplatňování právních předpisů týkajících se klasifikace odpadů.

Dokument (i v české verzi) se stručným komentářem Evy Směšné, naleznete po přihlášení v odkazu:

"Články" - "EU legislativa" - "Technické pokyny pro klasifikaci odpadů"Co se to tak slavilo 18. března? 


22.3.2018

Přece Globální den recyklace.

O účasti zástupců SVDS na Výroční konferenci a Valné hromadě EuRIC, největší recyklační organizace v Evropě, jsem již na našich www psal. Mimo jiné jsem zmínil, že na závěr konference, pan Arnaud BRUNET, generální ředitel Úřadu pro mezinárodní recyklaci (BIR), představil Globální den recyklace.

Nejedná se o novou aktivitu, jak některá media uvádí. Myšlenku oslavit recyklaci Globálním dnem, poprvé vyslovil Randžít Baxi při jeho uvedení do funkce prezidenta BIR při Světové úmluvě o recyklaci BIR v Dubaji v roce 2015.

Uplynula doba příprav a tento rok, světová organizace recyklace BIR oznámila, že se bude konat dne 18. března 2018 první Globální den recyklace a po té 18. 3. každý další rok.  

Účelem této iniciativy Úřadu pro mezinárodní recyklaci (BIR) je, poukázat na důležitost recyklace a sjednotit přístup světa k podpoře recyklace a demonstrovat její přínosy pro průmysl.

BIR nezavedl Globální den recyklace v březnu náhodou.

V roce 2018 se koná 70. výročí založení BIR (byl založen 18. března 1948), což je ideální mezník, aby byl stanoven den, který uznává životně důležitou úlohu recyklace s cílem chránit planetu a ukázat cestu, jak toho lze dosáhnout:

 • Sjednocením světového přístupu k recyklaci, od světových lídrů až po podniky, komunity a jednotlivce.
 • Povzbuzením světa, aby více přemýšlel o zdroji, kterým není radno plýtvat, a zejména oslavit sedmý zdroj naší planety.

Existuje šest primárních přírodních zdrojů: voda, vzduch, uhlí, ropa, zemní plyn, nerostné suroviny. 

Sedmým zdrojem je každý zdroj, který je recyklovatelný.

Zdálo by se, že je to srozumitelné, nakonec všemi dokola omílaná „kruhová ekonomika“, která je jen oprášeným přístupem našich dědů k šetření surovinami, není o ničem jiném, než o recyklaci. Ale zdá se, že jde spíše jen o hesla, jako „surovinová politika státu“, „odpady - zdroj surovin“, limity a atd., nebo naivní soutěže, spíše pro školy, typu “Výrobek z recyklovaného materiálu“.

 A tak jsem s netrpělivostí očekával 18. březen, jak na tuto iniciativu zareagují naše ministerstva, pro které je skloňování „circular economy“ denním chlebem, tedy MPO a MŽP.  

Třeba něčím výjimečným a motivačním na podporu recyklačních firem, příkladů je ve světě jistě dost. A stačí málo, jen se porozhlédnout.

No, nestalo se tak.

Chtělo by se napsat, „očekávaná reakce, žádná“, ale nebyla by to pravda.

Úředníci mlčí, vrchnost zřejmě pokyn nedala a dnes je doba nejistá a navíc je zřejmé, že oblíbená hra, která provází změnu každé vládní garnitury, „škatulata hejbejte se,“ je nesmrtelný fenomén a opatrnosti nikdy nezbývá.

Ale přece jenom, když už ne media, tak aspoň zmíněná ministerstva na svých stránkách mohla třeba jen opatrně něco utrousit.

Nakonec,Globální den recyklace je i jejich dnem, ale třeba to ještě neví.

 Petr Miller                                                                                                                                     Předseda SVDS                                                                                                        


<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  > >>

 

EuRIC
EFR
EFR
 
 

© Web4ce s.r.o. 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

Vyhledat