Vyhledat

 

Programové prohlášení


Sdružení výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, od 25. 3. 2015 Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, z.s. (dále jen „svaz) byl ustaven ze dvou důvodů, kterými jsou:

 • dlouhodobě podceňovaný význam efektivního využívání druhotných surovin a jejich administrativní zahrnutí do kategorií odpadů
 • snaha prosadit novelou zákona věcně neopodstatněné restrikce a diskriminační ustanovení do znění zákona o odpadech


Členové svazu jsou vedeni snahou:

 

 • vytvořit organizovanou pracovní platformu pro shromažďování, vyhodnocování a prosazování oprávněných zájmů podnikatelských i dalších subjektů, operujících v dané profesní oblasti,
 • rehabilitovat kategorii druhotných surovin jako přirozenou a technicky opodstatněnou komoditní skupinu,
 • přispět ke zvýšené exploataci a recyklaci opětovně využitelných  materiálů, hmot a odpadů ve formě druhotných surovin,
 • přispět v preventivní, sběrné, zpracovatelské i recyklační fázi k účelné a technicky zdůvodněné minimalizaci odpadů


Ve své činnosti zaměřuje svaz  své aktivity:

- směrem ke své členské základně

 • k využívání podnětů zainteresovaných subjektů k trvalému zdokonalování systému sběru a využití  druhotných surovin a materiálů,
 • k obhajování oprávněných zájmů dotčených podnikatelských subjektů při změnách zákonů, předpisů, norem apod.,
 • k napomáhání při navazování kontaktů mezi jednotlivými nositeli jednotlivých komoditních skupin druhotných surovin a vytváření prostoru pro získání synergických efektů,
 • k zajišťování poradenské činnosti pro řešení konkrétních problémů svých členů   

- směrem k řídícím a legislativním orgánům

 • předávat relevantní informace a impulzy pro modernizační úpravy příslušné legislativy ve vazbách na implementační úkoly z EU,
 • na základě dobrovolnosti zpracovávat vyžádaná odborná stanoviska k záměrům a postupům těchto orgánů na národní i nadnárodní úrovni,
 • iniciovat, případně spolupracovat při řešení klíčových problémů dané oblasti, především:
 • při zdokonalování daňové politiky v oblasti nakládání s druhotnými surovinami a odpady ve směru podpory jejich  sběru, zpracování a výrobkového využívání,
 • při vyhledávání a otevírání zdůvodnitelných prostorů pro efektivní dotační politiku,
 • při řešení nových přístupů k zaměstnanecké politice v dané komoditní oblasti, včetně doplnění katalogů profesí, edukačních a rekvalifikačních programů.

Programové prohlášení je otevřený dokument, který bude průběžné aktualizován podle  změn v systémovém okolí dotčené komoditní oblasti.

2.9.2008
 
 
 

© Web4ce s.r.o. 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

Vyhledat