Vyhledat

 

Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, z. s.

 

Stanovy spolku

 

Čl. I

Název a sídlo

 

Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, z. s. (dále jen „spolek“) má své sídlo v Praze.

 

Čl. II

Účel spolku

 

Hlavním posláním (účelem) spolku je

 1. hájení zájmů členů spolku podnikajících v oblasti nakládání s odpady,
 2. podpora vzájemné komunikace a výměny informací mezi členy spolku a spřátelenými spolky (včetně zahraničních spolků a organizací).

 

Čl. III

Hlavní činnost spolku

 

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován, v rozsahu vymezeném právními předpisy, zejména prostřednictvím:

 1. informační a poradenská činnost členům spolku,  
 2. organizování právních aktivit na ochranu zájmů členů spolku,
 3. aktivní účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy členů spolku,
 4. vydávání tiskových zpráv, bulletinu,letáčků a publikací,
 5. provozování webových stránek spolku
 6. podporování zájmu veřejnosti o nakládání s odpady.

Čl. IV

Vedlejší hospodářská činnost

 

Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet tuto vedlejší hospodářskou činnost, jejíž zisk lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku: 

 1. poradenská činnost,  
 2. pořádání přednášek a odborných seminářů.

Čl. V

Členství ve spolku, práva a povinnosti členů

 

 1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem spolku, který o jeho přijetí rozhoduje písemně. Shromáždění spolku je oprávněno vydat usnesení upřesňující podmínky členství. V případě rozhodnutí výboru o nepřijetí uchazeče o členství ve spolku se uchazeč může odvolat k shromáždění spolku prostřednictvím výboru spolku. Shromáždění spolku rozhodne o přijetí či nepřijetí uchazeče na svém nejbližším zasedání.

 

 1. Člen spolku má právo:
  1. účastnit se jednání shromáždění spolku a podílet se na jeho rozhodování hlasováním,
  2. volit výbor spolku a být volen do výboru spolku,
  3. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
  4. podílet se na praktické činnosti spolku,
  5. používat logo spolku na svých webových stránkách, reklamních předmětech a propagačních akcích.

 

 1. Člen spolku má povinnost:
  1. dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
  2. platit členské příspěvky stanovené orgány spolku,
  3. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
  4. svými osobními aktivitami a profesionálním přístupem k výkonu podnikatelské činnosti v segmentu výkupu a zpracování druhotných surovin přispívat k udržení dobrého jména, pověsti a naplňování cílů spolku,
  5. dodržovat „Desatero výkupce druhotných surovin“ vydané spolkem,
  6. aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce,
  7. používat logo spolku na svých webových stránkách.

 

 1. Členství ve spolku zaniká
  1. úmrtím nebo zánikem člena,
  2. zánikem spolku,
  3. vyloučením člena shromážděním spolku, v případě, že člen opakovaně i přes písemné upozornění výborem nadále porušuje stanovy spolku,
  4. případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

 

5.   Spolek vede na stránkáchwww.svds.czveřejně přístupný seznam členů spolku,kteří se zveřejněním souhlasili. V neveřejně přístupné části www.svds.cz vede seznam všech členů SVDS.

 

                                                          Čl. VI

Orgány spolku

 

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

 1. shromáždění,
 2. výbor,
 3. předseda a místopředseda,
 4. další orgány zřízené rozhodnutím shromáždění.

 

Čl. VII

Shromáždění

 

 1. Nejvyšším orgánem spolku je shromáždění.

 

 1. Shromáždění spolku svolává předseda spolku podle svého uvážení, nejméně však jedenkrát ročně. Předseda spolku je povinen svolat shromáždění do 1 měsíce od okamžiku, kdy ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání shromáždění zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději pět dní před jeho konáním.

 

 1. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.

 

 1. Řádně svolané Shromáždění je usnášeníschopné, účastní-li se jeho zasedání nadpoloviční většina všech členů spolku. Rozhodnutí přijímá shromáždění nadpoloviční většinou členů přítomných na shromáždění. K rozhodnutí o změně stanov je potřeba souhlasu tří čtvrtin členů spolku přítomných na shromáždění. K rozhodnutí o zániku spolku je třeba souhlasu tří čtvrtin všech členů spolku. Pokud se pozvánkou řádně svolaného shromáždění ve stanovenou hodinu nezúčastní nadpoloviční většina všech členů SVDS, svolavatel oznámí tuto skutečnost přítomným členům a do 15 minut od doby kdy mělo být zahájeno řádně svolané shromáždění, svolá oznámením přítomným účastníkům svolání náhradního shromáždění se stejným programem. Podmínkou svolání náhradního shromáždění je upozornění na tuto možnost v pozvánce na řádné shromáždění. Náhradní shromáždění je usnášeníschopné prostou většinou ve všech bodech programu bez ohledu na počet účastníků.

 

 1. K neodkladným věcem, které vyžadují stanovisko shromáždění, může předseda využít rozhodování formou „per rollam“ prostřednictvím e-mailu, případně prostřednictvím modulu „Diskuse“ na webových stránkách spolku. Formu „per rollam“ organizuje a řídí předseda. Od členů spolku, kteří nesdělí svoji e-mailovou adresu a kteří výslovně upozorní, že nemají přístup na internet, bude stanovisko vyžádáno doporučeným dopisem. Rozhodování formou „per rollam“ musí být ukončeno do 5 pracovních dnů od jeho zahájení. O výsledku rozhodování informuje předseda výbor a členy spolku neprodleně 6. den po zahájení hlasování.

 

 1. Shromáždění:
  1. schvaluje stanovy a jejich změny,
  2. volí a odvolává členy výboru,
  3. podle potřeb spolku rozhoduje o zřízení dalších orgánů spolku (např. pokladník, mluvčí, kontrolní a revizní komise), o rozsahu pravomocí těchto orgánů, nebo zrušení těchto orgánů, o volbě a odvolání členů těchto orgánů,
  4. schvaluje rozpočet spolku předkládaný výborem,
  5. schvaluje zprávu o činnosti spolku předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok,
  6. schvaluje výši a splatnost členských příspěvků,
  7. schvaluje výši a splatnost vstupního členského příspěvku,
  8. schvaluje výši poplatku za poskytování reklamy členům spolku na webových stránkách spolku a poplatků za služby poskytované členům spolku,
  9. určuje koncepci cílů na konkrétní období,
  10. rozhoduje o odvolání uchazečů o členství ve spolku,
  11. rozhoduje o vyloučení člena ze spolku,
  12. rozhoduje o zániku spolku.

 

 1. Shromáždění spolku si může vyhradit rozhodnutí o jakékoli další otázce týkající se činnosti spolku, případně změnit jakékoli rozhodnutí či opatření výboru či jiného orgánu spolku, pokud je to reálně možné.

 

 1. Shromáždění může rozhodnout o tom, že spolek jako jediný společník nebo akcionář založí právnickou osobu určenou k podnikání.

 

 1. O rozhodnutích přijatých na zasedání shromáždění pořizuje předsedající shromáždění nebo ten, koho shromáždění pověřilo, zápis.

 

Čl. VIII

Výbor

 1. Výbor je výkonným orgánem spolku. Výbor řídí činnost spolku mezi shromážděními a plní úkoly uložené mu shromážděním. Výbor je oprávněn přijímat veškerá rozhodnutí a opatření v souladu s cíli spolku a s rozhodnutími shromáždění, pokud nejsou těmito stanovami nebo rozhodnutím shromáždění výslovně vyhrazeny shromáždění nebo jinému orgánu spolku. Výbor rovněž rozhoduje o úplné adrese sídla spolku.
 2. Výbor má 7 členů. Výbor může rozhodnout o tom, že bude mít i jiný počet členů, vždy však musí být počet členů lichý. Členy výboru volí ze členů spolku na období 5 let shromáždění. 

 

Čl. IX

Předseda a místopředseda 

 1. Statutárním orgánem spolku je předseda a místopředseda.
 2. Jménem spolku jedná ve všech věcech samostatně předseda nebo místopředseda.
 3. Omezení jednatelského oprávnění: Pokud se jedná o nakládání s finanční hotovostí či uzavření smluvního závazku ve výši nad 50 000,- Kč, je nutné, aby byl takový úkon nebo jednání schválen současně předsedou i místopředsedou.
 4. Předseda a místopředseda je volen ze členů výboru na období 5 let. Výbor volí ze svého středu tajnou volbou předsedu a místopředsedu, pakliže si jejich volbu nevyhradí shromáždění. 
 5. Předseda zajišťuje a koordinuje smluvní subjekt, jehož prostřednictvím řídí denní provoz spolku. Denním provozem se míní zejména veškeré administrativní práce jako vedení korespondence, účetnictví, příprava podkladů pro rozpočet na fiskální rok, styk s finančním úřadem a případně s dalšími úřady, zpracování daňového přiznání, archivace dokumentů, styk se členy, vyřizování náboru nových členů, koordinace přípravy a vydání Bulletinu spolku, správa webových stránek a e-mailové adresy spolku, uzavírání smluv jménem spolku, uzavírání dohod o provedení práce, příprava podkladů pro shromáždění a pro jednání výboru, správa kreditní karty účtu spolku, platby z účtu spolku, správa databáze spolku, vypracování zápisů z jednání výboru a shromáždění, organizační zajištění akcí spolku, příprava roční zprávy pro výbor spolku o činnosti spolku.
 6. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti a plní veškeré jeho povinnosti.
 7. Spolek může zastupovat rovněž předsedou zmocněný člen SVDS, případně jiná osoba zmocněná předsedou spolku.

 

Čl. X

Hospodaření spolku  

 

 1. Příjmy spolku tvoří vstupní a členské příspěvky, příjmy z reklamy pro vlastní členy a další zájemce, dary, dotace a příjmy z vedlejší hospodářské činnosti.

 

 1. Výdaje spolku jsou zaměřeny zejména na uskutečňování cílů spolku uvedených v těchto stanovách a v souladu s formami činností uvedenými v těchto stanovách.

 

 1. Za hospodaření spolku odpovídá výbor. Výbor je povinen zabezpečit nakládání s finančními prostředky spolku v souladu s platnými právními předpisy a těmito stanovami. 

 

Čl. XI

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

 

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek rozdělen rovným dílem mezi členy spolku, kteří v době zániku mají splněny všechny povinnosti člena spolku.

 

 

Text stanov ke stažení zde

 
 

© Web4ce s.r.o. 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

Vyhledat