Vyhledat

 

Aktuality

Průlomová akce EuRIC 


3.11.2019

V Praze proběhne jednání ERA

První akce EuRIC na území bývalého východního státu za účasti generální ředitele EuRIC, Emmanuela Katrakise a vedoucích představitelů asociací a svazů z 20. zemí EU, které jsou členy EuRIC. Organizátorem je Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin (SVDS), spolu se sekretariátem EuRIC.

Jednání bude zahájeno tradiční společenskou akci, společnou večeří a bude pokračovat v úterý, dne  5. 11. 2019 v jednací místnosti pražské Hospodářské komory.

Na programu bude mimo jiné: viz zde

 

PMVyšlo 39. vydání Newsletter EuRIC 


31.10.2019

Měsíční zpravodaj EuRIC, obsahuje nejnovější klíčové informace o vývoji právních předpisů, institucí a politik EU v zájmu recyklačního sektoru.

Nemohu opominout, že v tomto vydání je zmíněn náš člen, Daniel Houska jako aktivní účastník akce EuRIC/Japan v Tokiu, i když, bohužel, je zveřejněna jen fotka Emmanuela Katrakise a na Dana se zapomnělo, ale tak to na světě chodí.

Měsíčník EuRIC je pouze v anglické verzi. Na našich www bude měsíčník postupně zveřejněn v české verzi.

Mezi hlavní body tohoto čísla patří:

 • Člen Spotlight / místopředseda EuRIC pan Jean Philippe Carpentier

o Podívejte se na nový sloupec na titulní stránce „Členové reflektorů“. V tomto čísle viceprezident EuRIC Jean Philippe Carpentier rozpracovává své priority jako místopředseda EuRIC a podává nám přehled o situaci pro recyklační zařízení ve Francii a o tom, s jakými výzvami a příležitostmi se jim potýkají.

 • Závěry oběhového hospodářství / návrh

o Rada Evropské unie zveřejnila návrh závěrů na téma „Více oběžnosti - přechod k udržitelné společnosti“

 • Taxonomie / Evropský parlament

o Evropský parlament přijal první čtení o „návrhu taxonomie“

 • Veřejná konzultace / trestná činnost v oblasti životního prostředí

o Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k přezkumu směrnice 2008/99 / ES s cílem přispět k účinnější ochraně životního prostředí a plnému uplatňování stávajících právních předpisů EU v oblasti životního prostředí prostřednictvím trestního práva

Pokud budete potřebovat další informace, neváhejte nás kontaktovat.

S pozdravem,

Výbor SVDSZástupce SVDS promluví v Japonsku 


2.10.2019

V rámci jednání G20 Resource Efficiency Dialogue v Tokyu vystoupí Emmanuel Katrakis - Euric a Daniel Houska - Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, z.s.(dále jen SVDS) - EuRIC

V Japonsku na workshopech zemí G20  bude Daniel Houska (EuRIC - SVDS) hovořit k "Financování oběhového hospodářství" a Emmanuel Katrakis (EuRIC) k recyklaci plastů a snižování plastových odpadků v moři. Naši zástupci jsou podle dostupných informací jediní za evropský recyklační sektor. 

Jednotlivé workshopy, semináře a přednášky v rámci třídenního G20 Resource Efficiency Dialogue (Dialog o efektivním využívání zdrojů) spolupořádá EU a Japonsko jako předsedající země. Zástupci EuRIC se jednání v Tokyu účastní na náklady EU.

Program třídenního G20 Resource Efficiency Dialogue

https://www.pco-prime.com/g20/program.html

Daniel Houska (SVDS - EuRIC) vystoupí ve čtvrtek v části konference organizované japonským ministerstvem životního prostředí a EU - v části nazvané  "Japan/EU Joint Workshop on Circular Economy and Finance" v U Thant International Conference Hall (3rd Floor), United National University Headquarters

PM

 Myslím, že je to už popáté....... 


20.9.2019

Tak nevím, je to vizitka dobré nebo špatné práce?

Program 224. zasedání LRV 19. 9. 2019 a jeho výsledky

19.9.2019

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů - (předkládá Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí) - č.j. 706/19

LRV projednání návrhu zákona přerušila za účelem jeho dopracování předkladatelem ve spolupráci s užší skupinou vybraných členů LRV.

2. Návrh zákona o odpadech  -  (předkládá Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí ) - č.j. 708/19

LRV projednání návrhu zákona přerušila za účelem jeho dopracování předkladatelem ve spolupráci s užší skupinou vybraných členů LRV.

3. Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností  -  (předkládá Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí a spolupředkládá doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ) - č.j. 705/19

LRV projednání návrhu zákona přerušila za účelem jeho dopracování předkladatelem ve spolupráci s užší skupinou vybraných členů LRV. 

4. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností - (předkládá Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí ) - č.j. 707/19

LRV projednání návrhu zákona přerušila za účelem jeho dopracování předkladatelem ve spolupráci s užší skupinou vybraných členů LRV.

PMAktualita dnešního dne 


19.9.2019

Dnes probíhá 224. zasedání Legislativní rady vlády

Program 224. zasedání LRV 19. 9. 2019

19.9.2019

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů - (předkládá Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí) - č.j. 706/19

2. Návrh zákona o odpadech  -  (předkládá Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí ) - č.j. 708/19

3. Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností  -  (předkládá Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí a spolupředkládá doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ) - č.j. 705/19

4. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností - (předkládá Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí ) - č.j. 707/19

 

PMDůležitá info z EuRIC 


12.9.2019

Vzhledem k nejistotám spojeným s ratifikací dohody o odstoupení od smlouvy, ECHA doporučuje společnostem připravit se na případnou dohodu, tj. že Spojené království opustí EU bez dohody o odstoupení, a tedy bez přechodného období.

SVDS dnes obdržel od sekretariát EuRIC dopis náměstka ředitele agentury ECHA o důsledcích uzavření dohody Brexit na následné uživatele látek registrovaných britskými společnostmi.

Originál sdělení dporučení  ECHA včetně přílohy a překlad naleznete v odkazu:

"Články" - "Interní" - "Brexit - 2019 ?" 

 

PMInfo nejen z EuRIC a SVDS 


7.9.2019

Prázdniny nebyly pro SVDS "okurkovou sezonou".

Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, z.s. (dále jen SVDS), svolal do tradičního místa v Praze,

61. jednání výboru SVDS,  dne 25. 9. 2019 od 13. hod do 18. hod. 

Program: Aktuality v odpadové legislativě, aktivní účast SVDS v legislativním procesu návrhů nových odpadových zákonů, předložených MŽP, organizační zabezpečení jednání představitelů z 21 zemí recyklačních federací, asociací a svazů (viz text níže), a další.  

Jedním z bodů diskuse bude rozhodnout dilema - "svolat nebo nesvolat" - 16. shromáždění SVDS. Organizačně to není problém, dokonce je už zajištěno tradiční místo pořádání našich shromáždění a stejně tak i datum svolání shromáždění a to ve středu dne 6. 11. 2019, které by navazovalo na jednání představitelů ERA a bylo by to ideální i pro generálního tajemníka EuRIC, Katrakise, který projevil zájem se aktivně účastnit, bohužel, problémem je věcná náplň. Naše členy bude především zajmat stav české návrhované odpadové legslativy. Podle posledních informací jsou návrhy projednávány v komisích Legislativní rady vlády a to takto: 

- 2.9.2019 měly být projednány ve finanční komisi

- 4.9.2019 v komisi pro evropské právo

- 19.9.2019 zasedá plénum

Následovat by mělo vypořádání připomínek LRV a předpoklad je, že MŽP by mohlo doručit návrhy vládě k projednání ke konci roku, pokud nedojde k nějakým kotrmelcům, které nelze vyloučit. Pokud návrhy projdou vládou, začátkem roku mohou na své legilativní pouti dorazit do Sněmovny. Jakmile budou přiděleny do výborů, nastane doba pro naše případné další aktivity.

Shrnuto

I když by vystoupení Emmanuela Katrakise, zejména v části k EU odpadové legislativě, problematických úskalích a stavu obhajoby zájmů recyklace, by nabídlo více než rovnocenou náhradu, pro naše členy je důležitější česká současnost. To mne vede k rozhodnutí, že na jednání výboru budu navrhovat výjimečně neuspořádat tento rok shromáždění a jeho konání posunout do doby uchopitelné informace o nových odpadových zákonech.

 

Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, z.s., organizuje jednání představitelů asociací a svazů z 21 členských států EuRIC.

Jednání největší evropské federace recyklace bylo svoláno do Prahy.

Jednání bude zahájeno 4. 11. 2019 společnou pracovní večeří a bude pokračovat  5. 11. 2019 od 9.30. hod do 18. hod. s malou přestávkou na občerstvení. Tématem jednání bude recyklační problematika, projednávaná a připravovaná odpadová legislativa  EU, zkušenosti a výměna informací z odpadářské politiky členských států EuRIC a další.

SVDS je první organizací ze zemí bývalého východního bloku, které byla svěřena příprava a organizace jednání EuRIC na vrcholné úrovni. Je to v tomto roce již druhé ocenění práce SVDS, kterému předcházelo zvolení Daniela Housky z Kovošrotu Group, a.s., a člena rozšířeného výboru SVDS, do představenstva evropské federace EuRIC.

Nová posila sekreteriátu EuRIC

Sdělení generálního ředitele EuRIC, Emmanuela Katrakise, je zajímavé zejména proto, že otevírá prostor k diskusi, "Kam se ubírá „odpadařina“ a kdo a s jakým vzděláním „může“  v odpadech na mezinárodním fóru uspět".

Vážení členové, delegáti a partneři EuRIC,

s potěšením vám oznamuji, že Elisabet Andres Garcia se stala od dnešního dne, 26. srpna 2019, členem týmu EuRIC jako vědecký pracovník.

Elisabet, je španělský státní příslušník, je absolventkou chemického inženýrství na University of Valladolid (Španělsko). Je držitelkou titulu Master in Integrated Management a Corporate Responsibility (University of Concepcion - Chile) a Master of Education (Mezinárodní univerzita Isabel I - Španělsko). Po ukončení doktorského studia chemického inženýrství na University of Queensland v Austrálii a před nástupem do EuRIC v srpnu 2019 pracovala jako post doktorandka na Vlámském institutu pro technologický výzkum (VITO) (Belgie) a jako konzultant v oblasti inovací na Konzultant PNO (Belgie). Má několikaleté zkušenosti jako projektová inženýrka v malých a velkých výzkumných projektech (včetně H2020). V EuRIC se od dnešního dne Elisabet stará o technické záležitosti, které vyplývají z rozhraní mezi chemikáliemi, výrobky, odpady a legislativou a politikou pro různé zdroje toků, IED a možnosti financování pro recyklační průmysl.

Z tohoto důvodu bude, díky doplňujícím odborným znalostem, v týmu EuRIC spolupracovat na mnoha tématech souvisejících s komplexními tématy propojení odpadů a chemikálií, s nimi spojenými standardizačními procesy a možnostmi financování, které bude EuRIC nadále prosazovat a rozvíjet.

Co dodat, snad jen to, že buďme rádi za členství v EuRIC. Jen takové silné a zejména kvalifikované společenství může odololávat výstřelkům zelené demagogie a nesmyslům, které plodí nápady dočasně zvolených "politiků" nejen v EU, ale, a to zejména, i na vnitropolitických scénách.

Hlavně, že je veselo

Další cvokárna a opět další snaha zapojit se do další fantasmagorie. Takže, kolegové, nejen odpady z výroby (pěstování) marihuany a konopí, ale kdo nebude dojídat a spotřebovávat zemědělské produkty, tak to nebude žádný problém, protože se obrátí na naše výkupny a ty se o recyklaci/využití do mrtě postarají. Ještě že je to info jen pro členy ERA, tedy Dan, náš nominovaný  a plénem EuRIC zvolený  člen boardu EuRIC se s tím jistě vypořádá. Jen doufám, že bude s výborem sdílet, co bude sdílet se sekretariátem EuRIC, abychom to mohli sdílet opatrně se všemi členy SVDS a pokud možno je nevyděsili k smrti poplašnou zprávou.

Tak co nám sděluje sekretariát EuRIC, nebo spíše Evropská komise.

Evropská komise navrhla iniciativu s názvem Evropské partnerství pro cirkulační biologickou Evropu (program Horizon Europe). Komise nyní chce získat zpětnou vazbu k této iniciativě, a proto zveřejnila tzv. „Posouzení počátečních dopadů“, jehož cílem je informovat občany a zúčastněné strany o plánech Komise, aby jim umožnila poskytovat zpětnou vazbu o zamýšlené iniciativě a účinně se účastnit budoucí konzultační činnosti.

Navrhované evropské partnerství pro oběžnou biologickou Evropu má v úmyslu podporovat inovace založené na udržitelnosti při vytváření nové místní hodnoty z odpadu a biomasy.

Přesněji řečeno, cílem navrhovaného evropského partnerství je zvýšit výzkum a inovace tím, že pokud možno nahradí neobnovitelné fosilní a nerostné zdroje pro výrobu obnovitelných produktů a živin biomasou a odpadem. Valorizace vedlejších produktů by měla nabídnout významné příležitosti k recyklaci živin, poskytnout trvalé možnosti pro spotřebu uhlíku a zvýšit oběhovost zemědělsko-potravinářských systémů (další informace viz připojený dokument).

A co na to EuRIC? Přesně podle hesla: "Když nevíš, tak zřiď komisi nebo rozešli dotazník".

 • EuRIC nemá žádnou činnost, která by se zabývala přímo řetězci biologických hodnot a hodnot živin a proto vyzývá: Pokud mají některé federace zájem o zpětnou vazbu k této iniciativě, měli bychom to vědět, abychom zjistili, zda existuje prostor pro vybudování reakce EuRIC. Při odpovídání odpovězte všem a ujasněte si, kdo by mohl mít zájem o poskytnutí zpětné vazby. Komise stanovila lhůtu pro poskytnutí zpětné vazby na 27. srpna 2019 (půlnoc bruselského času).

Tak jsem zvědav, protože datum zpětné vazby už uplynul, jestli někdo zvedl laťku a doplní o další komodity naše odpadová portfolia. Z ticha usuzuji, že se tak nestalo. Ovšem sláva EuRIC by byla ohromná a věhlas nápadů EK by jen potvrdíl, že již dávno vešly do dějin.

Slapy 7. 9. 2019

PM

 

 

 Glosa Petra Millera 


29.8.2019

Co je recyklace? Optimistická činnost, plná nadsázky, slov a nadějí. Odpadová legislativa a další.

Glosa Petra Millera

Prázdniny končí a léto se pomalu chýlí ke konci, počasí opět lámalo rekordy a  letošní „okurková“ sezona opět nebyla nudná. Politická scéna, včetně prezidenta, se poctivě starala, aby bylo veselo, neboť jen rozjařený lid nemá čas na hlouposti. Ministerstvo kultury dostalo punc nejdůležitějšího ministerstva (kdysi jsem tam pracoval pod Jandákem a Štěpánkem, kterého jsem v motolské nemocnici  uváděl do tajů, co je to být ministrem kultury, což byl u obou opravdu nezapomenutelný zážitek) ve vrcholových funkcích, a proto leccos o tom vím, a mohu prohlásit, že Hamáček, jak by řekla moje babička, o tom ví „starou belu“). Svatá Gréta na ekologické scéně ve svém naočkovaném kázání přináší světu „jedinou pravdu“, a organizátoři její spanilé jízdy doufají, že vyznavači zeleného náboženství její „učení“ budou šířit dál, v zájmu záchrany lidstva a jistých dalších zájmů, o kterých se nemluví. Bylo by to k zasmání a příjemné letní odlehčení, kdyby tato komedie nedostávala obludné rozměry. Požehnaná Gréta doplula do New Yorku a zřejmě, aby to nebyl ze samé radosti pro Američany šok, doplula časně ráno, kdy zvolala po vzoru mořeplavců: „Země! Před námi svítí světla Long Islandu a New Yorku“.

Na té plavbě není nic neobvyklého, snad jen to, že se neví, proč se plavba protáhla, ale co neobvyklé je a co mne, jako majitele velkého plavidla, který tráví velkou část roku na plavidle zajímá, že se na tuto dlouhou plavbu vydala na jachtě bez toalety, sprchy a kuchyně. Tedy tak se to v článku tvrdí. Zřejmě prošlapává cestičku idylické bezuhlíkové stopě, ovšem přece jenom některé biologické potřeby člověka neberou ohled na pomatené představy a vyžadují pravidelná a někdy i okamžitá řešení, třeba když žaludek už má toho houpání dost. To jde pak každá ekologie stranou. Nu dobrá, ale co s tímto adolescentem bude dál?  Já myslím, že nic, co by se nedalo předvídat. Dál už to bude jen o vhodně nastaveném „PR“ a kapitálu, který do tohoto projektu byl nebo bude ještě vložen. A protože zřejmě vše už funguje, jak má, můžeme se dočíst, že „Organizace spojených národů vyšle aktivistce na uvítanou 17 plachetnic, které reprezentují 17 cílů udržitelného rozvoje. Symboly těchto cílů jsou zobrazeny na plachtě každé z lodí, které budou na Thunbergovou čekat u břehů Manhattanu, kde nepochybně bude dál kráčet, pokud nebude nesena, po červeném koberci až do sídla OSN, kde se zasadí, kromě klimatických opatření, také například o konec chudoby a rovnoprávnost žen“. No vida, já, bývalý federální ministr, který měl v gesci mimo jiné sociální politiku poněkud většího státu, než je dnešní Česko, jen zírám, co všechno lze navalit na tuto nešťastnou šestnáctiletou dívku, která má zřejmě problémy sama se sebou. Ale stejně mě to nějak neštymuje, jak by řekla moje babička. Trump ohlásil odstoupení od Pařížské dohody, což se může stát nejdříve tři roky po jejím vstupu v platnost, a to nastane právě tento rok, 4. listopadu 2019, což není tak daleké datum, a proto si kladu otázku, proč takové pozdvižení na Manhattanu a v koho režii?

OSN jsem považoval za určitou jistotu a měl jsem tu čest na odnoži OSN, na fóru Mezinárodní organizace práce v Ženevě za ČSFR vystupovat, ale teď jsem na rozpacích, co si o této organizaci myslet.

Zvláštní, turbulentní svět, který se mění před očima a kdy jedinou jistotou je nejistota.

Přežít a zachovat si zdravý rozum lze tak, že si denně připomínám slova českého pana profesora, nositele nejvíce vysokoškolských titulů, které jsem kdesi zaslechl: „23 let se zabývám psychiatrií a musím říci, že je to tady samej pošuk“. Jak dalece má pravdu, ponechávám na vašem úsudku, abych nebyl označen za šiřitele poplašných zpráv, xenofoba a odsouzeníhodného člověka, stiženého předsudečnou nenávisti, o které nevím, co si pod tím mám představit, ale zřejmě se sudičkami u kolébky, jak se dívám na ministra a místopředsedu vlády Hamáčka, z jehož ministerstva tato podivnost vzešla, to asi nebude mít nic společného.

Trochu jsem odbočil od předmětu našeho podnikání, ale odpadová scéna je na tom podobně. Po dlouhých letech a s více než 3 000 zásadními připomínkami (za aktivní asistence SVDS) ze všech stran, a ne všechny byly vypořádány, se podařilo MŽP protlačit návrhy nových odpadových zákonů do Legislativní rady vlády (dále jen LRV) a teď se čeká, co na to LRV, protože to je jediné místo, které může, než to půjde do vlády, něco změnit. Jediné proto, protože jakmile návrhy doputují k zákonodárcům, bude to mít MŽP plně v rukách. Jednomyslně hlasující stroj „ANO, bude líp“, připomínající svým kolektivním 100% souzněním (kde zřejmě není místo pro vlastní názor, natož rozum), hlasování za „totáče“, se už postará, spolu s věrnými podporovateli, aby práce jejího ministra nepřišla vniveč.

Kdo by měl zájem nahlédnout jaký je stav k 30. 7. 2019 ve všech návrzích nových odpadových zákonů, může tak učinit na této adrese: https://www.mzp.cz/cz/projednavani_navrhu_ve_vlade. Zde naleznete mimo jiné info, že všechny návrhy jsou v současnosti projednávány v komisích LRV. Kliknutím na název návrhu zákona se otevře název návrhu zákona a pod ním je odkaz Úřad vlády. Po kliknutí na tento odkaz se otevře nová stránka a sice stránka aplikace ODok, na které níže v přílohách naleznete všechny potřebné informace o návrhu zákona. Doporučuji si otevřít odkaz „Návrh prováděcích právních předpisů“. Např. na stránce návrhu zákona o odpadech se o prováděcích právních předpisech dočtete na tomto odkazu: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBEKA9UNW, kde naleznete stávající platné prováděcí právní předpisy a navrhované v tézích. Mimochodem, že je to nedostatečná informace a že prováděcích právních předpisů bude více, o tom snad nikdo nepochybuje. Nám nezbývá, než čekat s čím MŽP dále opentlí stávající návrh zákona, pokud projde přes LRV. Ovšem to také neznamená, že vše poslušně přijmeme a pokud nám to nebude vyhovovat, a bude to brzdou pro naše podnikání nebo zbytečnou šikanou, tak že se hlasitě neozveme.

Mimochodem, opět jsem zaznamenal dne 25. srpna 2019 na iDNES článek „Odpadková revoluce. Kdo nebude třídit, zaplatí o dost víc než dnes“. Sice nevím, podle čeho odpadové problematiky znalý novinář usoudil, kde jako by ta revoluce měla být, a tak jen opět přispěl dalšími nepřesnostmi do mediálního, už tak nepřehledného, guláše.

 „V zákoně jsou další novinky. Sběrny budou pod kamerami, aby tam už nikdo nevozil víka od kanálů. Radnice bude moci snadněji zlikvidovat odpad načerno navezený do hal, který je teď problémem.“

Tady se musím zastat ministra Brabce, protože vím, že by nikdy takovou blbost neřekl, ale zřejmě je to novinářsky zajímavé a tak víka od kanálů budou strašit ještě řadu let i když už budou všechna nahrazena plastovými víky a zřejmě onen senátor, který se z božího dopuštění stal dokonce hejtmanem a který se proslavil větou, pronesenou na půdě parlamentu, že procházel obcí a všechny víka byla na svém místě, z čehož usoudil, že zřejmě do kanálu nikdo nespadl, bude dále šířit svá originální moudra na adresu výkupen a téma si jistě najde. A možná, že to budou právě zmíněné haly, jen opravdu, ale opravdu nevím, nevím, jakéže by to měly být haly a kde se jaksi nacházejí, do kterých putuje, jak výše zmíněný článek uvádí, problémový odpad, načerno tam umísťovaný a pokud se tak opravdu děje, nevím, jak tomu zabrání kamery. Možná, že by prospělo, protože každý odpad má své klasifikační číslo, kdyby redaktor doplnil, o jaký odpad jde. Pokud laskavému čtenáři, který má sílu jeho povídání číst jen sdělí, že se jedné o problémový odpad, pak by měl vědět, nebo si aspoň někde přečíst, že problémový odpad je každý odpad, tedy i jeho vlastní, včetně jeho uhlíkové stopy. Zřejmě se jedná o info, podobné těm, které ještě před nedávnou dobou šířil SMO o počtu výkupen, zejména „černých“ a jejich nelegální noční činnosti, kdy ke kritice, neboť společenská objednávka si to žádala, se přidávaly s totální neznalostí problematiky takové šajby jako předseda vlády nebo prezident. Ale je to aspoň něco, co se může servírovat neznalému čtenáři. Nakonec pamatuji i volební program kdysi nejmocnější strany, která se dostala na dno zájmu, a tak přibrala do svého volebního programu i boj s „magnety“ jako svou prioritu. V závěru článku je tato citace: „Byl bych rád, kdyby už to bylo. Odpadový zákon u nás chybí už asi 10 let,“ uvedl Bedřich Moldan z Univerzity Karlovy. No, Bedřicha znám 30 let a kromě toho, že se mýlí (neboť nejen nový, ale hlavně modernější zákon o odpadech, což opět nový návrh není, tady chybí více než 10 let a bude chybět i nadále“), se nemění, neboť kdo je jednou zelený, je tím stigmatem poznamenán i kdyby čert na koze jezdil.

Nicméně mne napadá, že než cvokařit s limity, co se má či musí recyklovat a do jakého data, neboť tak pravila Komise EU, jestli bychom nejdříve neměli mít disponibilní technologie, na jejich základě vybudované recyklační kapacity a samozřejmě k nim přiřazené kvalifikované pracovní síly. Navedl mne k tomu další článek: Viz tento odkaz: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/recyklace-spalovani-odpady-ekologie.A190702_486856_ekonomika_rts

V Evropě bude třeba sto nových spaloven, jak prý řekl odpadářský monarcha Boursier ze SUEZu a dodal, „V Evropě už dnes třídíme mnohem víc odpadu, než můžeme zrecyklovat.“  Ale to pak znamená, že problém nestojí tak, jestli málo nebo hodně třídíme pro recyklaci, ale tak, jestli je to třídění efektivní, jinými slovy, jestli to, co vytřídíme opravdu zrecyklujeme, přesněji můžeme zrecyklovat, tedy navrátit do kruhové ekonomiky. Zdá se však, že co pracně a nákladně roztřídíme, stejně dáme na hromadu a spálíme, ve té horší variantě zahrabeme.

Skládkaři dostávají „na frak“ a spalovny dostávají zelenou. Příliš mnoho třídíme a nemáme kde to zrecyklovat. Že také není kvalifikovaná pracovní síla, která by to provedla, o tom se skromně mlčí.  Že existuje jakési nařízení EU č. 333 se opomíjí. Ovšem to se nemůže hodit do krámu vyznavačů „CE“, ale jedno je nutné jim přiznat.

To, co hlásají, je opravdu kruhová ekonomika, ale začarovaná.

Péče o životní prostředí se stalo prioritou a zdravé uvažování o ekonomických dopadech se dostává na druhou kolej. Blouznění o elektromobilech a solární energetice, zákazu uhelných elektráren a jiné podobné fantasmagorie, ve kterých poručíme větru, dešti, jsou poněkud předčasné, ale na druhou stranu jsou provázeny veselými historkami, které by se bez blouznivých vizionářů asi neobjevily. K nim nepochybně patří veselá historka, když se v poslanecké sněmovně řešilo „prdění krav“. Ministr se tohoto prekérního problému zhostil vtipně. Uhlíková stopa však není u každého stejná, tím myslím i u člověka, a tak třeba dánský ministr životního prostředí by si musel zoufat, protože jak je to u prasat, kterých má Dánsko se svými necelými 6 mio obyvateli 5 x více než obyvatel. Kdo byl na vojně, jistě si pamatuje na fakt, že někteří jedinci dokázali produkovat metan celý večer. Opravdu nevím, jak je to u „zelených“, tam to bude zřejmě nějak jinak, ale dočetl jsem se, že některé ženy to tak nechtějí nechat a budou za lepší životní prostředí s menší nebo žádnou uhlíkovou stopou bojovat, třeba tak, že nebudou rodit děti. Myslím si, že to nepotřebuje komentář, spíše vhodnou klinickou péči.

Nedávno mne oslovila redaktorka časopisu Odpady, s dotazem, jak nahlížím na recyklaci. Zprostředkoval jsem odpověď pro tento časopis od generálního tajemníka federace EuRIC, Emmanuela Katrakise, na kterou jsem byl sám zvědav, protože i když SVDS je členem této největší recyklační federace, jsem na rozpacích z toho, co slyším, jestli naše podnikatelská činnost je recyklační činností, neboť debata kolem bodu a míry recyklace se stává nesrozumitelnou. Co odpověděl si můžete přečíst v časopisu Odpady.

A mně nezbývalo než odpovědět, že recyklace je optimistická činnost, plná nadsázky, slov a nadějí.

Myslím, že odpadáři, tedy ti, kteří se v segmentu druhotných surovin opravdu pohybují, to vidí jinak, než ti za zeleným stolem, a pokud je v tuto dobu něco zajímá prioritně, pak je to situace na trhu s ocelí a cena této komodity a dalších kovů, protože od ní se odvíjí i cena kovového a nekovového šrotu. Samozřejmě, že je důležité pro podnikání v tomto segmentu, jak je nastavená legislativa, (ale ona nemůže být nastavena jako devastující, protože i přes některé výstřelky si v zájmu sebezáchovy úředníci uvědomují, že je výkupny živí) a musí dávat jistotu pro investice, které jsou vyžadovány stále četnější a hlavně nákladnější. Bohužel, tomu současná cenová politika nepřeje, a tak některé provozy jedou na hraně rentability.

Ale o tom v další glose.

Slapy - Ždáň, 29.8.2019

Petr Miller,

 

 

 

 

 

.Karetní peněženka dnes distribuována 


24.7.2019

Dlouhá pauza je u konce

Od zítra, to je od čtvrtka, dne 25.7.2019, nejpozději od pátku 26.7.2019, podle možností doručování příslušné pošty, ty výkupny, které používaly karetní peněženku nebo si o ni zažádaly, obdrží požadovaný počet karetních peněženek. Doufejme, že podobná anabáze se už nebude opakovat, protože karetní peněženky bezproblémově nahradí zbytečné a jen chabě zdůvodněné zavedení bezhotovosti, které ovšem má sociální dopad, který pan ministr nevnímá, protože nic takového neexistuje, neboť, přece  "ANO",bude líp. Ale to není přece nic nového, a pamětníci vědí, že to bylo v každém vydání „Rudého Práva“. A tak s úsměvem vezměte na vědomí staré Rakousko - Uherské, že kdo má razítko, má i rozum a využívejte plně co nabízí "karetní peněženka" a že bude líp, tak na to zapomeňte, tedy po dobu, co bude u moci tato prazvláštní garnitura.

Petr Miller

předseda SVDS  

 

 Nový a nečekaný segment odpadoých toků 


18.7.2019

Už ne "jen" recyklace klasických druhotných surovin, ale na dohled je nová specializace, na kterou bude nutné vyškolit odborníky. Likvidátor odpadu z marihuany a konopí.

Podle článku z roku 2018 ve  Fortune , legální průmysl marihuany vzrostl v USA v roce 2018 na 10,4 miliardy dolarů a zaměstnal 250 000 lidí. 

Rozšíření legalizace znamená větší potřebu likvidace

Růst trhu s konopím je příležitostí pro odvětví odpadů poskytovat služby novému a rostoucímu průmyslu. Pokud jde o počet najatých lidí, je konopí jedním z nejrychleji rostoucích odvětví v USA.  Nová odpadní komodita bude vyžadovat nové znalosti, jak její odpady spravovat.  Nakládání s odpady není záležitostí pěstitelů, ale je to nezbytný vedlejší produkt jejich činnosti. Potřebují odborníky, aby přišli a řekli jim, co mají dělat, pokud jde o nakládání s odpady a kontrolu nákladů současně.

Viz tento odkaz:

https://www.wastetodaymagazine.com/article/cannabis-legalization-waste-haulers/

 Vypořádání připomínek k návrhům nových odpadových zákonů bylo včera zahájeno 


18.6.2019

"Obaly" 17.6.2019 "Odpady" 18. a 19.6.2019 "VVUŽ a změn. zákon" 25. až 27.6.2019

Rozhodující dny pro "odpadáře".

Stručný zápis z prvního dne  - "Obaly"

Dobrý večer, krátké shrnutí dnešního prvního kola....

 

Vypořádání proběhlo po připomínkových místech v pořadí ministerstva (MPO udělalo trochu bouři na moři), UHOS, UVČR, Komora auditorů, KAČR, HK, SPČR a tím "selanka" skončila, protože přislo ČMKOS (kde odhaduji 3/4 rozporů zůstává) a SMS, který byl ještě brutálnější (a zůstalo tak 85% rozporů.....)

Celkově odhad okolo 50% rozporů zůstalo nevypořádaných.

Z "naší" strany několikrát vyřčený zájem na rovnosti tržních podmínek a podmínek přístupu na trh pro kohokoliv při dodržení pravidel eu, cílů a výkaznictví.

Můj pocit je, že po třetím potvrzení rozporů zástupce mžp dost přešla chuť k čemukoliv a přestali být tak vnímaví ke sdělovanému.

Opakovaně zaznělo, že díky našim postojům nebude včas implementace a budou sankce.

(Mně nezbývá než poznamenat, že to by blbej neřek, kdyby mu hubu roztrh - pozn. PM)

Dokonce na poslední cca hodinu přišla i paní náměstkyně, oslavnou řeč jsme od ní neslyšeli.

Z naší strany byla potvzena "mediální podpora", kdyby byl vyvinut mediální atak zdůrazňující, rozkopávání báboviček.

Další postup:

MŽP zapracije akceptace do znění návrhu, pak možná budou ještě dvoustranně vyjadnávat, poté návrh rozešlou všem účastným a v létě ho pošlou do komisí LRV.

 

A úterní projednávání ZoO bude ještě asi veselejší...-))

 

Nedalo mi, abych k tomuto stručnému hodnocení prvního dne, které nijak nepřekvapilo a ve kterém postrádám zásadní info k absenci prováděcích vyhlášek, nepřidal pár slov.

Ano, včerejšek vypadal jako „zahřívací kolo“ na dnešní „seanci“. Za SVDS jsme nominovali dva členy (podle původní dohody, aby to nevypadalo jako nájezd odborníků, jak poznamenal David Vandrovec) za ČMKOS, jak bylo dříve dohodnuto, tedy Tomáš Polívka a Eva Směšná, která se účastní od dnešního dne.

Dík Tomášovi za stručné hodnocení „obalů“ a jen poznámku k větě: Opakovaně zaznělo, že díky našim postojům nebude včas implementace a budou sankce.

To je argument, který je relevantní pro ty subjekty, které mají „máslo na hlavě“, nikoliv však pro ty subjekty, kterých se nová legislativa bude týkat. Nevím, jestli je to hrozba, ze které je nutné mít celonárodní strach či jen zástěrka pro nemohoucnost těch, kteří mají razítko, tedy i rozum. V týmu „vrabec“ byl jednoznačně přijat názor, že argumenty tohoto typu nás nezajímají, my, jako subjekty na které nová legislativa dopadne, neneseme žádnou vinu jestli se splní nějaký termín či ne a kvůli neschopnosti jiných rozhodně nepřijmeme cokoliv, co by poškodilo naše podnikání.

To ať si státní správa přebere jak chce.

Bohužel, musím říct, že dokonce opakovaně jsem se s podobným přístupem k novým návrhům odpadové legislativy setkal i v našich řádách, (zaplať pánbůh jen s jedním), kdy se dopředu připouští, že je nutné, aby se nová legislativa přijala včas. Tak to je názor opravdu „boží“, ale zadání má tým „vrabec" jasné: To není náš problém a proto je třeba udělat vše, aby se návrhy odpadové legislativy změnily a to i za cenu že se nějaký „dramaticky zveličovaný termín“ nestihne. No a kdo ponese důsledky? Kandidátů je jistě dost, tak se mohou mezi sebou podělit.

 

PMKrize evropské oceli 


10.6.2019

Vážné varování ocelářů. Jak bude reagovat nový ministr?

V loňském, nebo už v předloňském roce jsem na těchto stránkách napsal, že dělat ramena  na Čínu a vlastní problémy a neschopnost svalovat na jiné se určitě nevyplatí. Neuplynuly ani dva roky a EU bude mít problémy, za které si může sama. Neudělení statusu tržní ekonomiky Čině (ono vlastně bylo už pozdě, a zřejmě ze všech špatných řešení se toto jevilo v té chvíli jako optimální),  bylo neuvážené gesto, které začíná přinášet své plody. Od 1. června situace začíná gradovat a že se údajně daří českému ocelářskému průmyslu dopadům vyhýbat, tak tomu může věřit jen naprostý diletant. Trump není amatér ani prosťáček, jak ho kreslila některá media a "First Amerika", je silné heslo, které úspěšně naplňuje. A tak zatímco Evropa rádoby školí zbytek světa jak se má chovat, svět se řídí svými pravidly a jak se zdá, EU mu může být ukradená. 

PM

 

 "Karetní peněženka" opět funkční 


6.6.2019

Plnohodnotné spuštění v první polovině 07/2019.

Vážení partneři,

V průběhu měsíce dubna jsme Vás informovali o situaci a důvodech pozastavení aktivace nových karet.

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že aktuálně úspěšně dokončujeme naši integraci s novými partnery a na základě současného stavu můžeme potvrdit termín, od kterého budou k dispozici nové karty a tyto budete moci svým klientům distribuovat a nabíjet v plném rozsahu.

Na základě současného stavu/průběhu implementace potvrzujeme, že distribuci karet na provozovny zahájíme 25.6. tak, aby byly karty s předstihem k dispozici a plnohodnotné spuštění plánujeme v první polovině 07/2019.

V rámci spuštění dojde k postupné blokaci již vydaných karet s tím, že klientům budou bezplatně (na náklady naší společnosti) vydány nové karty a na tyto budou převedeny zůstatky starých karet.

Opět bychom se Vám rádi omluvili za způsobené problémy a Vaši trpělivost. Partnerství s Vámi si vážíme a po dokončení přechodu máme plány jak produkt dále rozvíjet tak, aby maximálně přispíval k růstu Vašeho byznysu a zbytečně vás administrativně nezatěžoval.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte kdykoliv obrátit prostřednictvím emailu či telefonu na vašeho obchodního zástupce případně na email podpora@prepaid-solutions.cz.

 

Děkujeme

Prepaid Solutions a.s.Zasedání ERA v Haagu za účasti SVDS 


4.6.2019

Vrcholné jednání představitelů federace EuRIC SVDS má zastoupení ve všech vrcholových orgánech největší evropské recyklační federace EU.

Ve dnech 4. a 5.6.2019 je svoláno vrcholné zasedání představitelů federace EuRIC do nizozemského Haagu. Za SVDS se účastní člen ERA, Ing. Daniel Houska. 

Před několika dny proběhlo zasedání prezidia EuRIC v Bruselu a pro SVDS je dobrou zprávou, že do tohoto nejvyššího vedení byl do prestižní funkce "správce pokladny" jednomyslně zvolen Daniel Houska.

Pro Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, z.s., který, ve srovnání s významnými evropskými členy patří spíše mezi malé členy EuRIC, je to mimořádné ocenění práce všech členů českého svazu sdružujícího největší české firmy v segmentu vyýkupu a zpracování druhotných surovin. 

PM

 Poznámka Petra Millera 


21.5.2019

Návrhy odpadových zákonů vyvolávají emoce.

A není proč se co divit. Čtyřikrát vrácené Legislativní radou vlády a stejně tak odmítané těmi, kterým mají dále ztrpčovat již tak nelehký podnikatelský život, se v nijak dramaticky nezměněné formě znovu vracejí do hry. A že se hraje se o hodně, to dosvědčuje více než 3 100 pozměňovacích návrhů z nichž většina je „zásadních“. A to ještě není znám počet připomínek organizací zásadně dotčených návrhy odpadové legislativy, k jejich smůle stojících "mimo systém", což je takový „náš“ folklor podle hesla náměstkyně Peštové, „Přece se nebudu bavit s každým“.

No jo, někdy se breptne blbost a ona nás pak dlouhá léta provází jako zasloužená odměna za omyl, že jsme se dostali do vrcholné politiky.

Potud snad vše podle zaběhlého rituálu, ale přece jenom bych k honu na ředitele odboru odpadů Manharta, kterého přátelsky nazývám “kolegou“, řekl pár slov.  

Ředitel odboru odpadů je na ministerstvu jistě úctyhodná a nesporně odborná pozice, ale jinak, kromě toho, že je hromosvodem a otloukánkem za neúspěchy jiných, je to subalterní úředník,  řízený jednak odborným náměstkem, což je, pokud tomu tak opravdu je a moc se tomu věřit nechce, náměstkyně Peštová, ale ta není na tom o nic lépe, protože ten, kdo odpovídá za výstup ministerstva, je podle Ústavy ministr a tím je, aspoň zatím, Richard Brabec.

Jestliže jsem uvedl „zatím“, pak je to jen reakce na rozhovor mého bývalého kolegy Pavla Rychetského, ve kterém poznamenal, že v tomto, spíše kancléřském systému vládnutí, ani ministr nebude ten, kdo má takovou pravomoc, že by měl nést plnou odpovědnost za to, co se děje na jeho ministerstvu a pak nezbývá v exekutivě už nikdo jiný, než premiér, který si umanul, že bude řídit stát jako firmu.  

Co vlastně Pavel Rychetský řekl?

"Jako je nejisté postavení státního zástupce, je podle Rychetského nejisté i postavení všech členů kabinetu. „V ústavě je sice psáno, že vláda rozhoduje ve sboru a podobně, ale současně máme systém, kterému říkám polokancléřský. Premiér je absolutní pán vlády. Kdykoliv si usmyslí, může prezidentovi navrhnout odvolání kteréhokoliv ministra. Účast ve vládě je takový nevolnický systém a ministr je absolutně závislý na vůli předsedy vlády, zejména je-li z jeho frakce,“ hodnotí šéf Ústavního soudu s odkazem na odchod minulého ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO). Ten podle zástupců justice nenaznačoval, že hodlá odejít; přesto náhle oznámil, že demise je na jeho přání."

Takže opravdu nezbývá než zvolat:  „Čau lidi, - Ano, bude líp“? (Tedy pokud to bude podle mne!)

Je úsměvné si vůbec představit, že by něco podobného mohlo za naší éry fungovat. A to také byly excesy a takové, které si současná vláda ani neumí představit. Namátkou – na Sociálním výboru jsem obhajoval návrh ministerstva a když ani po půl hodině neodložil jeden slovenský poslanec noviny, jsem ho oslovil, jestli by nemohl noviny odložit a něco říci k návrhu, který jsem presentoval  třeba jen proto, že se to také týká Slovenska.

Odpověď byla velmi rychlá. Odložil sice noviny, ale řekl, „S federálnym ministrom sa nebavím“, a bylo vymalováno. Ale i o tom je demokracie. Jenomže tehdy jsme byli gentlemani a přešel  jsem to s úsměvem. Dnes by to bylo o přestřelce plné vulgarismů.

Ale abychom se vrátili k meritu mé poznámky. Nehledejme vinu u ředitele odboru odpadů, ale tam kde skutečně je. Manhart plní zadání a nic jiného dělat ani nemůže, tedy hledejme vinu tam, kdo to zadání určil.

Kolem návrhů odpadových zákonů se toho ještě mnoho odehraje, mnoho řekne a kdo dnes ví, jak to dopadne. Takže šetřeme s emocemi a nehledejme viníky tam, kde nemohou být.

Petr Miller

Předseda SVDSDesítky - Stovky - nebo Tisíce, to je oč tu běží... 


21.5.2019

Cca před týdnem ředitel Manhart v TV (90´ČT 24), uvedl, že se sešly „desítky až stovky“ připomínek k návrhům nových odpadových zákonů

Nelenili jsme a na webu Eklep jsme spočítali jednotlivé připomínky všech připomínkových míst ke všem čtyřem návrhům nové odpadové legislativy.

A ejhle.

Údaje ze stránek Úřadu vlády ukazují něco jiného… Celkový počet připomínek (včetně písemně definované vzájemné podpory připomínek několika připomínkových míst) je přes 3100.

 

Kolegové z ČAOH vydali stručný článek s několika výstižnými citacemi a s odkazem přímo na web Úřadu vlády, kde si to může každý přepočítat http://www.caoh.cz/odborne-clanky-a-aktuality/k-navrhum-nove-odpadove-legislativy-se-dle-databaze-uradu-vlady-seslo-cca-pripominek-povinnych-pripominkovych-mist.html . Je to ale celkem mravenčí práce. A to v tom nejsou zatím žádné připomínky oborových svazů ani dalších nepovinných připomínkových míst, která MŽP (Manhart) pod tlakem otevřeného dopisu rovněž přislíbilo tentokrát zcela otevřeně diskutovat a vypořádávat.

Takže tentokrát  snad už doopravdy........

PM

 Panelová diskuse, předseda ITC Michael Lion 


15.5.2019

Rada pro mezinárodní obchod Pondělí 20. května 2019 16.30 - 17.30 „Dvanáct měsíců po“

Mezinárodní rada pro obchod BIR (ITC) pořádá Panelovou diskusi za předsednictví předsedy ITC Michaela Liona v pondělí, 20. května 2019, od 16.30 - 17.30

Téma
„Dvanáct měsíců po“

Společně posoudíme otázky, kterým čelíme, jak rostly z hlediska počtu a složitosti, od regulačních záminek Číny, až po tvrzení zemí o kontrole recyklace a jednoho prestižního mediálního článku

„Proč světový recyklační systém přestal fungovat “ 

v panelové diskusi, které bude předsedat ITC Michael Lion a za účasti členů vedení BIR a předních hráčů v průmyslu:


• Moderátor, předseda ITC: Michael Lion
• Zástupce železných komodit: Tom Bird
• Neželezný komoditní zástupce: Murat Bayram
• Zástupce papírového zboží, BIR President: Ranjit Singh Baxi
• Zástupce pro výrobky z plastů: pan Henk Alssema
• Textilní komoditní zástupce: pan Martin Böschen
• Zástupce USA, prezident ISRI Robin Wiener
• BIR Generální ředitel: Arnaud Brunet


Budeme diskutovat špičkové problémy a co je nejdůležitější, v této interaktivní relaci opět poskytneme členům příležitost k výměně nápadů, myšlenek a otázek.
Očekáváme, že to bude opravdu životně důležité, energické a přesvědčivé zasedání, proto v pondělí 20. května v 16:30 zrušte všechny schůzky, přepněte telefony do ticha a připojte se k nám na do diskuse, kde budte moci hovořit s ostatními o otázkách, které jsou důležité pro vaše zájmy. Nebudete litovat!

Bohužel, litovat budeme, protože tato prestižní diskuse se bude konat v Singapuru, ale jak BIR oznamuje, ještě je čas se přihlásit na této adrese zde

 

  

 MPŘ dnes končí 


9.5.2019

Dnes je poslední den, pro podání připomínek v rámci "mezirezortního připomínkového řízení, k návrhům nových odpadových zákonů

Vážení členové SVDS a všichni, kterých se dotknou návrhy nových odpadových zákonů, dnešním dnem končí možnost uplatnit připomínky k návrhu nových odpadových zákonů

 • zákonu o odpadech
 • zákonu o výrobcích s ukončenou životností
 • obalovému zákonu
 • případně ke změnovému zákonu.

Výbor SVDS vám touto cestou sděluje, že udělal vše, co bylo v jeho silách a v rámci platné legislativy možné, shromáždil, upravil a předal připomínky za SVDS na oficiální připomínková místa. 

Předané připomínky k návrhům nových odpadových zákonů si můžete přečíst po přihlášení v odkazu "Články" - "Legislativa" - "Připomínky k návrhům nových odpadových zákonů".

 

Výbor SVDSŘeditel Manhart mate sebe i veřejnost 


9.5.2019

Naše připomínky k nově vznikající odpadové legislativě rozhodně nejsou k zasmání

Ředitel odboru odpadů MŽP, Jaromír Manhart, je šprýmař. Ve svých komentářích se amatérsky a neprofesionálně pokoušel dehonestovat to, co zaznělo na "Tiskovce" v hotelu Marriott dne 24. 4. 2019, 

Co uvedl na ČT24 , naleznete v tomto odkazu.

Co uvedl na v Český Rozhlas Plus, 24. 4. 2019, Den v 60 minutách naleznete v tomto odkazu.

Otevřený dopis ministrovi Brabcovi naleznete zde

Signatáři Otevřeného dopisu a účastníci tiskovky v hotelu Marriott považují za nutné na omyly a nepochopení ředitele Manharta rozhodným způsobem reagovat a proto dnes, 9. 5. 2019, vydali novou tiskovou zprávu, kterou naleznete zde.

K této naší aktivitě je třeba poznamenat, že si uvědomujeme, že ředitel odboru odpadů je subalterní úředník, který MŽP neřídí a vše co vysloví, musí být v souladu s názorem vedení, a tak očekáváme, že když ne ministr, který jediný je odpovědný za chod ministerstva, tak aspoň odpovědná náměstkyně něco pozitivního všem "odpadářům" sdělí.

Nedočkavě na to čekáme.

Nicméně můj soukromý názor je, že vstupujeme do emotivního období, které bude charakteristické pro většinu firem, podnikajících v segmentu druhotných surovin tímto úslovím, "Ne, nebude líp".

A to už jen proto, že kdo má razítko, má i rozum.

 

Petr Miller

předseda SVDSDEMO Day 15. května 2019 


30.4.2019

Zpracování šrotu levněji

 

Ušetřete při zpracování šrotu!

Přesvědčte se na vlastní oči na DEMO Day 15. května 2019, přímo ve výrobním závodě fy. Hammel Recyclingtechnik GmbH / www.hammel.cz

Drcením nejobjemnějšího, lehkého šrotu pomaloběžným drtičem fy. Hammel dosáhnete:

 • Výrazné odstranění nečistot z lehkého šrotu
 • Zvýšení objemové hmotnosti – možnost naplnění vagonů na jejich max. nosnost

Předdrcenímpro kladivový mlýn získáte:

 • Podstatné zvýšení výkonu kladivového mlýnu
 • Snížení jeho spotřeby
 • Prodloužení životnosti kladiv
 • Rovnoměrnější chod mlýnu bez výkonových špiček
 • Celkové snížení nákladů na provoz

Firma Codet trade s.r.o., zastupuje německé firmy vyrábějící drtiče a třídiče na zpracování odpadů a servisuje jejich stroje.

                                                      


<< <  1  2  3  4  5  6  > >>

 

EuRIC
EFR
EFR
 
 

© Web4ce s.r.o. 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

Vyhledat